Публікації

Завгородній Ю. Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840–1930-ті рр.): Монографія. – К., Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2013. – 412 с. ISBN 978-966-02-6825-8

Монографію присвячено аналізу рецепції індійської релігійно-філософської думки вітчизняними інтелектуалами за майже 100 літній період: від виходу першої публікації у 1844 році до 1930-их років включно, коли індознавчий вектор історико-філософських студій в Україні припиняє своє існування, ставши заручником нової політичної ситуації. Тексти українських авторів розглядаються у синхронному і діахронному індологічному історико-філософському контексті, залучаються роботи європейських, російських, індійських, а також американських і японських дослідників від ХІХ ст. до початку ХХІ ст. Окрема увага приділяється індійським релігійно-філософським першоджерелам. Серед методологічних стратегій у монографії – філософськи значущі ідеї, теорія структурного поліморфізму, філософський традиціоналізм.

Книга адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться історією індійської та вітчизняної філософської думки.

Придбати книгу можна в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ (Трьохсвятительська, 4, 3-й поверх), або у автора.Санґаве Вілас Адинатх. Аспекти джайнізму / пер. з англ. Ю. Завгородній, Д. Редька – К.: Сафран, 2020. — 200 с. ISBN 978-617-95002-0-6

«Аспекти джайнізму» — стисла та оригінальна академічна праця, що звертається до витоків традиції джайнізму, спираючись на літературні та археологічні джерела. Вона розкриває основні принципи й елементи джайнізму та пояснює його ключові доктрини. Тут викладено засади джайнської етики, розказано історію джайнізму в різних регіонах Індії, наголошено важливість внеску джайнізму в індійську культуру.

До основного тексту доктор Санґаве додає словник найуживаніших у джайнізмі філософських і технічних термінів, а також вибрану бібліографію англомовних досліджень, присвячених джайнському вченню та культурі.

Сподіваємося, книга буде корисною як науковцям, так і всім охочим коректно і належним чином зрозуміти різні аспекти джайнізму.


Ярош О. А. Іслам у публічній сфері: теорії та суспільні практики: Монографія. – Київ: 2020. – 76 с. ISBN 978-966-137-131-5

У досдідженні розглядаються основні теоретичні підходи до розуміння публічної сфери й функції релігії, а також аналізується теоретичний внесок мусульманських мислителів, релігійні процеси та розвиток домодерної й сучасної публічної сфери на Заході та в мусульманському світі, роль глобалізації й транснаціональних рухів у цьому процесі. Особливу увагу приділено публічній ролі ісламу в Центрально-Східній Європі, зокрема в Польщі та Україні. Дана робота може бути корисною тим, хто вивчає соціальну теорію та цікавиться релігієзнавством і релігійними та суспільними процесами в історичному контексті й сьогоденні, зокрема ісламською релігійною традицією і соціальними практиками західної та мусульманської публічної сфери.
Стрелкова А. Ю. Буддизм: філософія порожнечі: [монографія]. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 408 с. ISBN: 978-966-518-684-7

Друге видання:

Стрелкова А. Ю. Буддизм: філософія порожнечі: [монографія]. – Друге вид., допов. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. – 408 с. ISBN 978-966-518-785-1

Ця книга є першим в Україні фундаментальним дослідженням з філософії буддизму. Водночас вона є першою у своєму роді спробою дослідити буддизм не як строкате розмаїття доктрин окремих шкіл та напрямків, а як живе, внутрішньо цілісне філософсько-релігійне вчення, що постає на базі спільної для всіх його напрямків філософії – філософії порожнечі. Такий підхід дає змогу побачити нерозривність ідей буддійської традиції: від шкіл раннього буддизму Індії до середньовічного дзен-буддизму Японії. З іншого боку, «погляд крізь порожнечу» дає ключ до розуміння найширшого кола філософських проблем буддійської онтології, гносеології, етики, філософії мови.

До книги увійшли також переклади трьох буддійських сутр: «Малої сутри про порожнечу» (Чула-суннята-сутта), «Сутри серця» (Грідая-сутра) та «Діамантової сутри» (Ваджраччхедіка-праджняпараміта-сутра).

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться буддизмом і східною філософською думкою.

Придбати книгу можна тут: http://publish-ukma.kiev.ua/ua/katalog/filosofiya-kulturologiya/277-buddizm-filosofiya-porozhnechi.html
Капранов С. В. Сінто у соціокультурних трансформаціях ХІХ–ХХ ст. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2014. – 144 с. ISBN 978-966-02-7483-9

Монографію присвячено місцю сінто у соціокультурних трансформаціях, що відбулися в Японії протягом ХІХ–ХХ ст., а також змінам, яких зазнав сінто в їхньому результаті. Розглянуто головні ідейні інновації, що мали місце в сінтоській думці у першій половині ХІХ ст., а також трансформації, які відбулися у ІІ половині ХІХ ст. після Революції/Реставрації Мейдзі. Показана роль у цих процесах ідей кокуґаку, школи Міто, а також запозичених із Заходу понять "релігія" та "свобода віровизнання". Особливу увагу присвячено школі Хірати Ацутане, яка справила визначальний вплив на ідеологію Мейдзі на її початковому етапі. Окремо проаналізовано важливий документ - Імператорський рескрипт про виховання 1890 р., на основі порівняння його з більш ранніми едиктами китайських імператорів виявлено традиційні та новаторські елементи цього тексту. Розглянуто зміни, які відбулися в сінто у середині ХХ ст. після поразки Японії у другій світовій війні та сучасну структуру основної інституції цієї релігії – Асоціації сінтоських святилищ. До монографії включено переклад Імператорського рескрипту про виховання.

Видання розраховане на релігієзнавців, філософів, істориків-японістів, викладачів і студентів, а також усіх, хто цікавиться духовною культурою Японії.Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу / Ю. Ю. Завгородній, С. В. Капранов, К. В. Малахова, А. Ю. Стрелкова, О. А. Ярош. – К.: Наукова думка, 2013. – 246 с. ISBN 978-966-00-1309-4

У книзі представлено філософські дослідження з проблем: виникнення індійської філософії, місця філософії у традиційній китайській думці, буддійської філософії, місця філософії в єврейській рабіністичній літературі 18 ст., трансформації філософської проблематики в інтелектуальній традиції ісламу, а також аналізуються особливості перекладу й інтерпретації в Україні в 1880-1960-х рр. гімну Ріґведи Х.129 та традиція осмислення упанішад в Україні 1840-1910-х рр., висвітлюються деякі філософські погляди Мухаммада Парса.

Капранов С. В. «Ісе моноґатарі» як пам'ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан. — К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 168 с. ISBN 966-518-253-6

Монографію присвячено аналізу видатного твору японської класичної літератури доби Хейан (794-1192) «Ісе моноґатарі» з історико-філософської та релігієзнавчої позицій. Проаналізовано образ світу, що міститься безпосередньо в тексті; крім того, розглянуто його синхронний (релігійно-філософська культура раннього Хейану) та діахронний (традиції «Ісе моноґатарі» в мистецтві, коментаторській і художній літературі) контексти. Особливу увагу приділено езотеричній екзегетиці твору, зокрема - коментарю «Ісе моноґатарі дзуйно».

Книгу адресовано фахівцям-японістам, сходознавцям, релігієзнавцям, історикам філософії, культурологам, а також всім, хто цікавиться духовною культурою Японії.

Текст книги див. тут.
Цирендоржиєвські читання – 2012 (V): Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти. – Київ: Поліграфіст, 2012. – 656 с. ISBN 978-966-8301-06-3

Редакційна колегія: О. Огнєва (науковий керівник проекту), Ю. Завгородній, Д. Луценко, І. Отрощенко.

Збірник наукових статей – результат роботи міжнародної наукової конференції “Цирендоржиєвські читання – 2012 (V)”, яка відбулася в Музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 24–26 травня 2012 року.

Книга містить статті українських та зарубіжних учених, присвячені актуальним питанням історії, релігії, філософії, етнографії, культури та мистецтва Центральної Азії – Бурятії, Калмикії, Тиви, Монголії та Тибету, а також буддизму і шаманізму в різних країнах світу. Збірник продовжує серію, розпочату в 2000 р. і присвячену пам’яті Рабдана Димбриловича Цирендоржиєва (1923–1999) – видатного громадського і культурного діяча бурятської діаспори в Україні.

Видання розраховано на істориків, релігієзнавців, філософів, культурологів, етнологів та мистецтвознавців, а також усіх, хто цікавиться проблемами Центральної Азії, буддизмом і шаманізмом.


Цирендоржиєвські читання – 2008 (IV): Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти. – Київ: МП “Леся”, 2008. – 692 с. ISBN 966-8126-66-0

Редакційна колегія: О. Огнева (науковий керівник проекту), Ю. Завгородній (координатор проекту), С. Капранов, Д. Луценко, І. Отрощенко.

Збірник наукових статей – результат роботи міжнародної наукової конференції "Цирендоржиєвські читання – 2008", яка відбулася в Музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків 26–27 вересня 2008 року.

Книга містить статті українських та зарубіжних учених, присвячені актуальним питанням історії, релігії, філософії, філології, етнографії, культури та мистецтва Центральної Азії – Бурятії, Калмикії, Тиви, Монголії та Тибету, а також буддизму і шаманізму в різних країнах світу. Збірник продовжує серію, розпочату в 2000 р. і присвячену пам'яті Рабдана Димбриловича Цирендоржиєва (1923–1999) – видатного громадського і культурного діяча бурятської діаспори в Україні.

Видання розраховано на істориків, релігієзнавців, філософів, культурологів, етнологів та мистецтвознавців, а також усіх, хто цікавиться проблемами Центральної Азії, буддизмом і шаманізмом.


Цирендоржиєвські читання – 2006: Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти. – Київ: ВД «Стилос», 2006. – 413 с. ISBN 966-8518-57-8

Редакційна колегія: О. Огнєва (науковий керівник проекту), Ю. Завгородній (координатор проекту), С. Капранов, О. Капранова, Д. Луценко, І. Отрощенко.

Книга містить статті українських та зарубіжних учених, присвячені актуальним питанням історії, релігії, філософії, культури та мистецтва Центральної Азії – Бурятії, Калмикії, Тиви, Монголії та Тибету, а також буддизму і шаманізму в різних країнах світу. Збірник продовжує серію, розпочату в 2000 р. і присвячену пам’яті Рабдана Димбриловича Цирендоржиєва (1923–1999) – видатного громадського і культурного діяча бурятської діаспори в Україні. Читання відбулися в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» 15–16 вересня 2006 року.

Видання розраховано на істориків, релігієзнавців, філософів, культурологів, етнологів та мистецтвознавців, а також усіх, хто цікавиться проблемами Центральної Азії, буддизмом і шаманізмом.